Hizmet verebileceğimiz konular

Tesis Karşılaştıma Tablosu.


Yakma
Piroliz
A B Norm
Düzenli Depolama
E.K.A.Y.
Entegre Katı Atık Tesisi
Riskler
Metan Salınımı/Sera Gazı Etkisi - - -
İstenmeyen Kokular - - -
Ambalaj Atıklarının Geri Dönüştürülmeden Bertarafı + + -
Organik Atıkların Gübre Olarak Değerlendirilememesi + + -
Yüksek İlk Yatırım Maliyeti/ton 188 Milyon Dolar 7 Milyon Dolar 20 Milyon Dolar
Yüksek İşletme Maliyeti/ton ++ + -
Hava Kirliliği (Toksik Gazlar Salınımı) -/+ - -
Bulaşıcı Hastalıklar - - -
Bitki Örtüsü ve Toprak Kirliliği - - -
Yangınlar ve Patlamalar - - -

600 Ton/gün Kapasiteli Tesis Örneği

Neden Entegre Katı Atık Tesisi?

• Yaklaşık % 70 oranında daha az atığın depolama alanına gönderilmesi,

• Metan salınımının tamamen yok edilmesi,

• Enerji eldesi ve değerlendirilebilecek atıkların tamamının geri kazanımı ile ülke ekonomisine katkı,

• Tarımsal topraklarımız için çok önemli olan organik gübre eldesi,

• Tarımsal atıkların bu tesislerde geri kazanılabilmesi,

• AB’nin mevzuatlarıyla uyum,

• İş istihdamı sağlanacaktır.


Sekay Projesinin Kapsamı

• Evsel nitelikli belediye atıklarından ekonomik değeri olan, geri kazanılabilir ambalaj atıklarının değerlendirilmesi,

• Evsel nitelikli belediye atıklarının içerisinde bulunan biyobozunur atıklardan biyogaz elde edilmesi,

• Biyogazdan elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi,

• Fermantasyon sonucu oluşan fermantör çıktısından kompost, organik gübre veya solucan gübresi vb. ürünlerin üretilmesi,

• Maddesel geri dönüşümü ekonomik olmayan belediye atıkları ve sanayiden kaynaklanan evsel nitelikli endüstriyel atıklardan, Atıktan Türetilmiş Yakıt elde edilmesi,

• Mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre sözleşme süresince işletilmesi,

• Saski’ye bağlı arıtma tesislerinden çıkan evsel nitelikli atıksu arıtma çamurlarının bertarafı işerini kapsayacaktır.